Så kan krisen i den kommunala skolan lösas

1. Ändra skollagens formuleringar om värdegrund, så att den tillförs även formuleringar om karaktär och fostran. Kunskapssträvan, flit, gott uppförande är tre sådana värden. PM Nilsson benämner det ”Lex Barbara” i en ledare, mot bakgrund av vad Internationella Engelska Skolan gett som föredöme.

2. Skriv om kursplanerna så att de tydligt anger kraven på kunskaper och färdigheter på varje stadium i varje ämne. Studera hur framgångsländer som Estland, Finland och Tyskland har formulerat sina krav för olika årsgrupper. Tillsätt sedan kunniga personer för att skriva kraven, helt utanför de kretsar på dagens pedagogiska institutioner som har förstört skolan med sin kunskapssyn.

3. Ta bort formuleringen i skollagen om att eleverna ska vara med och bestämma innehållet i undervisningen. Lärarna ska bära kunskapen, och eleverna kan inte veta vad de inte vet men behöver lära sig.

4. Stärk rektors ställning, så att rektorer vågar agera mot dem som förstör för andra i skolan. Ge rektorer skydd som blåljuspersonal, lägg ner det märkliga Barn- och Elevombudet och ge Skolinspektionens prövning av anmälningsärenden en mindre arbetskrävande form, där ärenden först ska gå genom huvudmannens system för prövning av klagomål.

5. Ändra skollagen så att elever med grovt kriminellt beteende i skolan kan avstängas permanent och inte som nu högst två veckor under ett läsår. Speciella lösningar måste till för dessa elever, som förstör för många andra.

6. Öka undervisningstiden i grundskolan. Pröva i grunden om dyra ämnen som slöjd och hemkunskap har samma relevans i dagens samhälle och om inte föräldrarna, som i andra länder, bör få ta ansvar för bevarat ”modersmål”. Skolan behöver fokusera på sin huvuduppgift.

7. Ge betyg från första klass. Resultat ska mätas, så att man tidigt säkrar att eleverna tillskansat sig de kunskaper och färdigheter de ska ha enligt tydligare kursplaner.

8. Lägg ner illa fungerande lärarutbildningar och utveckla helt nya vägar in i läraryrket, inklusive att välkomna utländska lärare. Lärarbristen klaras inte annars och dagens lärarutbildningar präglas av en felaktig kultur, som sitter så djupt att den är närmast omöjlig att renovera (se Isak Skogstads vittnesmål om detta).

9. Tillsätt ledningar för skolmyndigheterna som sätter de akademiska resultaten i centrum för arbetet och inte skyller dåliga resultat på resurser eller elevkårens sammansättning.

Förslag från Barbara Bergström och Hans Bergström

Framgångsfaktorer för en bra skola